Oferta

Zakres usług księgowych


 • PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ:

  opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości,

  przygotowanie zakładowego planu kont,

  prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta,

  sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT, CIT, VAT,

  kontrola rozrachunków,

  sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

  sporządzanie okresowych raportów na potrzeby Klienta, według jego potrzeb i wzorów,

  przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego i NBP,

  reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,

  informowanie o zmianach w przepisach podatkowych.


 • PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI UPROSZCZONEJ:

  prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,

  prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego,

  prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT),

  obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

  sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych,

  reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,

  informowanie o zmianach w przepisach podatkowych.


 • ZAKRES USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH:

  naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac,

  obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), przygotowywanie rachunków,

  prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

  rozliczenia z ZUS i US,

  sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników, zleceniobiorców,

  sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,

  przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,

  rejestracja pracowników w ZUS,

  wystawianie świadectw pracy.


 • ŚWIADCZENIE POZOSTAŁYCH USŁUG:

  pomoc przy założeniu firmy,

  opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,

  wystawianie faktur sprzedaży,

  wyprowadzanie zaległości podatkowych i księgowych,

  występowanie w imieniu klienta o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z US oraz ZUS.


Zastanawiasz się ile mogą kosztować nasze usługi?


Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem, a ich wysokość zależy przede wszystkim, od:

formy organizacyjnej przedsiębiorstwa

formy opodatkowania (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów)

ilości dokumentów księgowych

branży firmy (handel, usługi, produkcja)


Jesteśmy przekonani, że każdy klient zainteresowany ofertą usług księgowych doceni nasze elastyczne podejście do oszacowania cen uwzględniając Jego potrzeby i oczekiwania.